Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Xây dựng nếp sống văn hóa

Ninh Bình triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngay từ những ngày đầu tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai, hướng dẫn các ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) năm 2023 với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực.

10 năm tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - Những giá trị lan toả

Đó là giá trị của tình yêu thương, sự sẻ chia, tấm lòng nhân ái, bao dung trong cuộc sống, sự chân thành, những nỗ lực hết mình vì một gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc và hơn thế nữa là quyết tâm, tinh thần đoàn kết, cùng nhau hướng tới xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn…

Tọa đàm về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Sáng ngày 17/3/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Toạ đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Toạ đàm do Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

Ngày 03/11/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Ông Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo và chuyên viên phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, đại biểu Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Phát triển toàn diện trẻ em là mục tiêu hàng đầu để đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách như: Luật trẻ em (năm 2016), Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030…

20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII khẳng định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển. Trong đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhấn mạnh là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động nhân dân xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 20 năm qua (2000-2020), Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được xây dựng và ngày càng phát triển, trở thành một trong những phong trào rộng lớn của toàn dân; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 29/12/2020, tại khánh sạn Hoàng Sơn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 -2020. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Sáng ngày 09/9/2020, UBND thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 – 2020) và 5 năm triển khai hiện phong trào giai đoạn 2016 – 2020

Chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao vị trí vai trò của gia đình trong sự hình thành, phát triển nhân cách của mỗi cá nhân cũng như trong sự phát triển của cộng đồng, của quê hương, của dân tộc. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình ngày càng được nâng cao; việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở được triển khai rộng khắp; công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi được quan tâm đẩy mạnh. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, vai trò của công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình đang ngày càng phát huy hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, cách ứng xử của mỗi thành viên gia đình đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa, XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tấm lòng của người cựu binh

Một lần khảo sát, điền dã, chúng tôi biết được thông tin đồng chí cựu chiến binh Phạm Văn Tạo, thường trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình còn lưu giữ rất nhiều hiện vật liên quan đến cuộc đời binh nghiệp của ông. Ngày 05/9/2019, đoàn công tác của Bảo tàng Ninh Bình do ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng làm trưởng đoàn đã đến gia đình ông Phạm Văn Tạo thăm hỏi sức khỏe và sưu tầm những hiện vật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 19/8/2019, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra, về phía Bộ VHTTDL có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Chặng đường 10 năm xây dựng Văn hóa nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp...