Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019

19/11/2019

Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch số 127/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019) với mục đích: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trang bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

(Nguồn: Internet)

Ngành Văn hóa và Thể thao chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc đơn vị về Chủ đề, thông điệp tuyên truyền. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11” năm 2019; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm tại các thôn, bản, phố và lồng ghép vào nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ tại cơ sở; tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao… hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Đặc biệt gắn với nhiệm vụ công tác gia đình: đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình: Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các loại hình hoạt động can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở cơ sở…

(Nguồn: Internet)

Tháng hành động sẽ tạo nên đợt cao điểm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua Tháng hành động, các thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau.

 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình