Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/01/2021

Ngày 29/12/2020, tại khánh sạn Hoàng Sơn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 -2020. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

    Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh; đại biểu Lãnh đạo UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện; đại biểu lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn lao động cấp huyện; cùng đại diện các tập thể, khu dân cư, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020

    Ngay từ những ngày đầu, các cấp, các ngành tỉnh Ninh Bình đã xác định Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (sau đây gọi tắt là Phong trào) là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 20 năm qua, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra; gắn nhiệm vụ của Phong trào với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, Phong trào không những duy trì được nền tảng mà ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành một phong trào rộng lớn của toàn dân; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

    Sau 20 năm, Phong trào trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực, đáng ghi nhận. Đến năm 2019, toàn tỉnh có 88,97%  gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 90,59% xóm, khối, phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 77,32% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 2,57%; 93,1% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa của tỉnh thường xuyên được đầu tư củng cố và tăng cường. Năm 2020, 141/145 (đạt tỉ lệ 97,24%) xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa và Thể thao;136 (đạt tỉ lệ 93,10%) xã, phường, thị trấn có khu thể thao; 1.633 (đạt tỉ lệ 97,26%) thôn, xóm, phố có địa điểm sinh hoạt văn hóa; 1.222/1.679 (đạt 72,78%) thôn, xóm, phố có Khu thể thao; 431 cơ quan, đơn vị có các công trình thể thao.

    Thêm vào đó, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp của tỉnh cũng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, lồng ghép Phong trào với các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Người tốt, việc tốt”;  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Nhiều mục tiêu về phát triển văn hóa đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách quản lý của Nhà nước.

    Tại Hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã tham luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức; phối hợp; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao kiến thức về thực hiện phong trào; lồng ghép các nội dung của phong trào với các phong trào thi đua khác;…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng Ban Thường trực Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Phong trào thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể và Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp cần tích cực phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Phong trào thời gian qua, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm “nâng tầm văn hóa”: tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm “văn hóa và nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển”, văn hóa được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế. Tiếp tục phát triển Phong trào đi vào chiều sâu. Chất lượng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá cần được chú trọng nâng cao. Phong trào phải được thực hiện gắn liền với các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,…. Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Phong trào; tập trung khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích khi bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa; tích cực huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Phong trào. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; đẩy mạnh khai thác tối đa công năng của các công trình văn hóa, đặc biệt là hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận, tham gia nhiều hơn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Xây dựng và phát triển hình ảnh văn hóa, con người Ninh Bình xứng tầm là mảnh đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, nghìn năm văn hiến, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, 01 khu dân cư, 01 hộ gia đình, 02 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 29 tập thể, 08 hộ gia đình và 13 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020

 

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình