Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Khác 14/03/2024 Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-212023tt-btttt-ngay-31122023-va-thong-tu-so-222023tt-btttt-ngay-31122023-bo-thong-tin-va-truyen-thong 2024
Khác 138/UBND-VP7 11/03/2024 tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-143qd-ttg-ngay-02022024-cua-thu-tuong-chinh-phu 2024
Văn hóa 131/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022. ke-hoach-so-131kh-ubnd-ngay-13-thang-7-nam-2022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022 2022
Văn hóa 21/12/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 12 năm 2020 Nhiệm vụ năm 2021 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-12-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021 2020
Văn hóa 23/11/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 11 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-11-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-12-nam-2020 2020
Văn hóa 26/10/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 10 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-10-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-11-nam-2020 2020
Văn hóa 22/09/2020 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 bao-cao-9-thang-dau-nam-2020 2020
Văn hóa 24/08/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 8 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-8-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-9-nam-2020 2020
Khác 781/ SVHTT-VP 05/08/2020 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 2020
Khác 786/SVHTT-VP 05/08/2020 triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-bluzone-de-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19 2020
Văn hóa 20/07/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 7 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-7-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-nam-2020 2020
Văn hóa 22/06/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 6 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-6-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-7-nam-2020 2020
Văn hóa 25/05/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 5 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-5-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-6-nam-2020 2020
Văn hóa 27/04/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 4 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-4-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2020 2020
Văn hóa 383/SVHTT-VP 17/04/2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ngay-1542020 2020
Văn hóa 341/SVHTT-VP 31/03/2020 Triển khai chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid -19 trien-khai-chi-thi-so-16ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 2020
Văn hóa 250/SVHTT_VP 31/03/2020 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid 19 tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-benh-covid-19 2020
Văn hóa 25/03/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 3 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-3-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-4-nam-2020 2020
Văn hóa 283/SVHTT_QLVH 13/03/2020 Phối hợp tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam phoi-hop-tham-gia-hoi-thi-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-va-phat-trien-ben-vung-bien-dao-viet-nam 2020
Văn hóa 224/SVHTT - VP 28/02/2020 Triển khai công tác xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III tỉnh Ninh Bình năm 2021 trien-khai-cong-tac-xet-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-trong-linh-vuc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-lan-thu-iii-tinh-ninh-binh-nam-2021 2020
Sở Văn hóa và Thể Thao 206/SVHTT-VP 26/02/2020 Đôn đốc các đơn vị báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 don-doc-cac-don-vi-bao-cao-tong-ket-phong-trao-thi-dua-5-nam-giai-doan-2015-2020-phuong-huong-nhiem-vu-giai-doan-2020-2025 2020
Sở Văn hóa và Thể Thao 202/TB-SVHTT 25/02/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ tổ công tác thường trực tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-cong-tac-thuong-truc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi 2020
Văn hóa 1331/SVHTT-VP 07/11/2019 Yêu cầu đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung yeu-cau-don-vi-thuoc-so-thuc-hien-mot-so-noi-dung 2019
Khác 1316/TB-SVHTT 05/11/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-to-chuc-bo-may-tai-cac-don-vi-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
Văn hóa 1252/SVHTT-VP 25/10/2019 tạm ngừng các chương trình hợp tác facebook tam-ngung-cac-chuong-trinh-hop-tac-facebook 2019
Văn hóa 1043/TB-SVHTT 09/09/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 9 y-kien-chi-dao-thang-9 2019
Văn hóa 863/TB-SVHTT 06/08/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 7 y-kien-chi-dao-thang-7 2019
Văn hóa 665/TB-SVHTT 09/07/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 6 y-kien-chi-dao-thang-6 2019
Văn hóa 347/QĐ-VHTT 26/06/2019 Thánh Lập đoán kiểm tra công tác ứng dụng CNTT thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-ung-dung-cntt 2019
Văn hóa 634/TB-SVHTT 03/06/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 5 y-kien-chi-dao-thang-5 2019
Sở Văn hóa và Thể Thao 548/SVHTT-TCPC 20/05/2019 Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-luat-an-ninh-mang 2019