Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Khác 14/03/2024 Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-212023tt-btttt-ngay-31122023-va-thong-tu-so-222023tt-btttt-ngay-31122023-bo-thong-tin-va-truyen-thong 2024
Khác 138/UBND-VP7 11/03/2024 tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-143qd-ttg-ngay-02022024-cua-thu-tuong-chinh-phu 2024
Văn hóa 17/2023/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-huan-luyen-va-thi-dau-tdtt-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Văn hóa 77/QĐ-SVHTT 03/03/2023 Ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Sở Văn hóa và Thể Thao 309/CTr-SVHTT 02/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Khác 06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào Công chức quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc 2023
Văn hóa 201/BVHTTDL-ĐA 31/01/2023 Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trien-khai-luat-dien-anh-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat 2023
Khác 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu 2022
Sở Văn hóa và Thể Thao 885/QĐ-SVHTT 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2022
Văn hóa 3815/QĐ -BVHTTDL 30/12/2022 Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện ban-hanh-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-cua-nguoi-lam-cong-tac-thu-vien 2022
Văn hóa 14/2022/TT-BVHTTDL 14/12/2022 Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-va-quan-ly-su-dung-khai-thac-he-thong-thong-tin-bao-cao-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2022
Văn hóa 10/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-nghe-thuat-bieu-dien-va-dien-anh 2022
Văn hóa 09/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên ngành mỹ thuật quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat 2022
Khác 06/2022/TT-BTP 25/10/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh 2022
Khác 2/2022/TT-VPCP 19/10/2022 THÔNG TƯ Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành thong-tu-bai-bo-mot-phan-thong-tu-so-012017tt-vpcp-ngay-31-thang-3-nam-2017-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-cong-bao-tai-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van- 2022
Văn hóa 75/2022/NQ-HĐND 28/09/2022 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-va-the-thao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 49/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư Viện tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-thu-vien-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 48/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-van-hoa-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 47/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-bao-ton-di-tich-lich-su-van-hoa-co-do-hoa-lu-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 45/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo Tàng tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bao-tang-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thong-tu-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2022
Khác 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập quy-dinh-ve-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap 2022
Khác 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 triển khai thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-532022nd-cp-ngay-1582022-cua-chinh-phu 2022
Văn hóa 693/QĐ-UBND 27/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2022
Khác 131/KH-UBND 13/07/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022 ke-hoach-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022 2022
Văn hóa 131/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022. ke-hoach-so-131kh-ubnd-ngay-13-thang-7-nam-2022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022 2022
Văn hóa Số 23/2022/QĐ-UBND 08/07/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 46/2022/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-nha-hat-cheo-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Khác 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-quan-nha-nuoc-tren-moi-truong-mang 2022
Khác 04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Nội vụ thong-tu-sua-doi-bo-sung-diem-c-khoan-1-dieu-1-cua-thong-tu-so-132019tt-bnv-ngay-06-thang-11-nam-2019-cua-bo-truong-bo-noi-vu 2022
Gia đình 318/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phe-duyet-chuong-trinh-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 2022
Văn hóa Số 129/2021/NQHĐND 10/12/2021 Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình. ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh 2021
Khác 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2021
Văn hóa 612 /QĐ-SVHTT 04/11/2021 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2021
Văn hóa Số 37/2021/NQHĐND 29/07/2021 Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quy-dinh-chinh-sach-khuyen-khich-tai-nang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Cải cách hành chính 76/NQQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2021-2030 2021
Văn hóa 70/KH-UBND 07/06/2021 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu-tinh-ninh-binh-lan-thu-10 2021
Văn hóa 40/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892014nd-cp-ngay-2992014-cua-chinh-phu-ve-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dannghe-si-uu-tu 2021
Cải cách hành chính 468/QĐ-TTg 27/03/2021 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2021
Văn hóa 249/QĐ-UBND 19/03/2021 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Văn hóa Số 05/2021/QĐUBND 11/03/2021 Về việc banh hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-banh-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Gia đình 05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Gia đình 05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Văn hóa 21/12/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 12 năm 2020 Nhiệm vụ năm 2021 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-12-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021 2020
Văn hóa 23/11/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 11 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-11-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-12-nam-2020 2020
Văn hóa 734/QĐ-SVHTT 18/11/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2020
Văn hóa 26/10/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 10 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-10-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-11-nam-2020 2020
Văn hóa 22/09/2020 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 bao-cao-9-thang-dau-nam-2020 2020
Văn hóa 06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-ban-hanh-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2020
Văn hóa 24/08/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 8 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-8-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-9-nam-2020 2020
Khác 781/ SVHTT-VP 05/08/2020 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 2020
Khác 786/SVHTT-VP 05/08/2020 triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-bluzone-de-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19 2020
Văn hóa 20/07/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 7 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-7-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-nam-2020 2020
Văn hóa 22/06/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 6 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-6-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-7-nam-2020 2020
Văn hóa 25/05/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 5 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-5-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-6-nam-2020 2020
Văn hóa 27/04/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 4 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-4-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2020 2020
Văn hóa 383/SVHTT-VP 17/04/2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ngay-1542020 2020
Văn hóa 341/SVHTT-VP 31/03/2020 Triển khai chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid -19 trien-khai-chi-thi-so-16ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 2020
Văn hóa 250/SVHTT_VP 31/03/2020 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid 19 tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-benh-covid-19 2020
Văn hóa 25/03/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 3 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-3-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-4-nam-2020 2020
Văn hóa 283/SVHTT_QLVH 13/03/2020 Phối hợp tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam phoi-hop-tham-gia-hoi-thi-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-va-phat-trien-ben-vung-bien-dao-viet-nam 2020
Văn hóa 224/SVHTT - VP 28/02/2020 Triển khai công tác xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III tỉnh Ninh Bình năm 2021 trien-khai-cong-tac-xet-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-trong-linh-vuc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-lan-thu-iii-tinh-ninh-binh-nam-2021 2020
Sở Văn hóa và Thể Thao 206/SVHTT-VP 26/02/2020 Đôn đốc các đơn vị báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 don-doc-cac-don-vi-bao-cao-tong-ket-phong-trao-thi-dua-5-nam-giai-doan-2015-2020-phuong-huong-nhiem-vu-giai-doan-2020-2025 2020
Sở Văn hóa và Thể Thao 202/TB-SVHTT 25/02/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ tổ công tác thường trực tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-cong-tac-thuong-truc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi 2020
Khác 24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nghi-dinh-so-24-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia 2020
Cải cách hành chính 19/2020/NĐ-CP 19/02/2020 KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 2020
Khác 16/2020/NĐ-CP 03/02/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-nam 2020
Cải cách hành chính 129/KH-UBND 21/11/2019 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2020 2019
Văn hóa 1393/TB-SVHTT 20/11/2019 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-xay-dung-nep-song-van-hoa-va-gia-dinh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
Văn hóa 1331/SVHTT-VP 07/11/2019 Yêu cầu đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung yeu-cau-don-vi-thuoc-so-thuc-hien-mot-so-noi-dung 2019
Khác 1316/TB-SVHTT 05/11/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-to-chuc-bo-may-tai-cac-don-vi-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
Văn hóa 572/QD-SVHTT 30/10/2019 Cống bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 2019
Thể thao 07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2019 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-the-duc-the-thao 2019
Văn hóa 1252/SVHTT-VP 25/10/2019 tạm ngừng các chương trình hợp tác facebook tam-ngung-cac-chuong-trinh-hop-tac-facebook 2019
Văn hóa 1043/TB-SVHTT 09/09/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 9 y-kien-chi-dao-thang-9 2019
Văn hóa 863/TB-SVHTT 06/08/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 7 y-kien-chi-dao-thang-7 2019
Thể thao 28/2019/NQ-HDND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chế độ chính sách đối với Huấn luyện viên và Vận động viên sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-va-van-dong-vien 2019
Khác 26/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình bai-bo-nghi-quyet-so-362012nq-hdnd-ngay-20122012-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh 2019
Khác 19/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định mức thu, miên, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
Văn hóa 665/TB-SVHTT 09/07/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 6 y-kien-chi-dao-thang-6 2019
Văn hóa 347/QĐ-VHTT 26/06/2019 Thánh Lập đoán kiểm tra công tác ứng dụng CNTT thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-ung-dung-cntt 2019
Văn hóa 660/SVHTT 10/06/2019 Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2019 xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-du-lich-nam-2019 2019
Văn hóa 634/TB-SVHTT 03/06/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 5 y-kien-chi-dao-thang-5 2019
Thể thao 46/2019/NĐ-CP 27/05/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao 2019
Sở Văn hóa và Thể Thao 548/SVHTT-TCPC 20/05/2019 Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-luat-an-ninh-mang 2019
Sở Văn hóa và Thể Thao 36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2019
Văn hóa 15/2019/QD-UBND 25/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
Văn hóa 53/QĐ-SVHTT 06/03/2019 Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so 2019
Khác 288/QD-UBND 01/03/2019 Phê duyệt kế hoạch triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong 2019
Cải cách hành chính 98/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2019 2018
Cải cách hành chính 30c/NQ-CP 08/11/2018 Văn bản tuyên truyền cải cách hành chính 2011 - 2020 van-ban-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-2011-2020 2018
Văn hóa 722/QĐ-SVHTT 01/11/2018 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia 2018
Khác 109/NQ-CP 23/08/2018 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-8-nam-2018 2018
Khác 28/2018/QH14 15/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach 2018
Khác 64/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV nghi-quyet-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv 2018
Khác 61/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ TỪ KHI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NĂM 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-tu-khi-luat-dat-dai-nam-2013-co-hieu-luc-den-het-nam-2018 2018
Khác 62/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014 - 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chay-chua-chay-giai-doan-2014-2018 2018
Khác 60/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC nghi-quyet-ve-tiep-tuc-hoan-thien-va-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-su-dung-von-tai-san-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-va-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc 2018
Khác 63/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV QUỐC HỘI nghi-quyet-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv-quoc-hoi 2018
Thể thao 26/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2018
Khác 27/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ luat-do-dac-va-ban-do 2018
Khác 59/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-quoc-hoi-nam-2019 2018
Khác 58/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016 2018
Khác 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT TỐ CÁO luat-to-cao 2018
Khác 23/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT CẠNH TRANH luat-canh-tranh 2018
Khác 24/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT AN NINH MẠNG luat-an-ninh-mang 2018
Khác 57/2018/QH14 08/06/2018 NGHỊ QUYẾT Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 nghi-quyet-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2019dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2018 2018
Khác 22/2018/QH14 08/06/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG luat-quoc-phong 2018
Văn hóa 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2018
Sở Văn hóa và Thể Thao 13/KH-UBND 09/02/2018 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018 ke-hoach-to-chuc-ky-niem-1050-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2018-va-le-hoi-hoa-lu-nam-2018 2018
Văn hóa 76-KH/TU 02/01/2018 Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
Văn hóa 29-HD/BTGTU 02/01/2018 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 huong-dan-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
Gia đình 07/2017/TT-BVHTTDL 29/12/2017 Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quy-dinh-viec-thu-thap-bao-cao-thong-tin-ve-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh 2017
Văn hóa 558/QĐ-SVHTT 16/10/2017 Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà nước he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc 2017
Khác 41/2017/QH14 26/06/2017 Thi hành bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều thi-hanh-bo-luat-hinh-su-so-1002015qh13-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu 2017
Cải cách hành chính 28-KH/BCSĐ 11/04/2017 kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa X về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-x-ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-cua-bo-may-nha-nuoc 2017
Văn hóa 31/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2016
Cải cách hành chính 97/KH-UBND 28/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020 2015
Văn hóa 34/2015/QĐ-UBND 14/12/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-lich-su-van-hoa-va-danh-lam-thang-canh-da-xep-hang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2015
Văn hóa 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự bo-luat-hinh-su 2015
Sở Văn hóa và Thể Thao 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thu-vien 2015
Cải cách hành chính 76/NQQ-CP 13/06/2013 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-so-30cnq-cp-ngay-08-thang-11-nam-2011-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2013
Sở Văn hóa và Thể Thao 79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU nghi-dinh-quy-dinh-ve-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-thi-nguoi-dep-va-nguoi-mau-luu-hanh-kinh-doanh-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau 2012
Khác 09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la 2012
Cải cách hành chính số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Nghi quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020 nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2011
Sở Văn hóa và Thể Thao 98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa 2010
Văn hóa Số 04/2009/QĐ-UBND 21/01/2009 Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-va-cong-trinh-cong-cong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2009
Khác 13/2022/TT-BTTTT 30/11/-0001 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN, BIÊN DỊCH VIÊN VÀ ĐẠO DIỄN TRUYỀN HÌNH THUỘC CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-doi-voi-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-bien-dich-vien-va-dao-dien-truyen-hinh-thuoc-chuyen-nganh-thong-tin-va-truyen-thong -0001