Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản

STT Số hiệu Ban hành Trích yếu
76/NQQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2021-2030 2021
70/KH-UBND 07/06/2021 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu-tinh-ninh-binh-lan-thu-10 2021
40/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892014nd-cp-ngay-2992014-cua-chinh-phu-ve-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dannghe-si-uu-tu 2021
468/QĐ-TTg 27/03/2021 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2021
249/QĐ-UBND 19/03/2021 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
21/12/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 12 năm 2020 Nhiệm vụ năm 2021 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-12-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021 2020
23/11/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 11 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-11-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-12-nam-2020 2020
734/QĐ-SVHTT 18/11/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2020
26/10/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 10 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-10-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-11-nam-2020 2020
22/09/2020 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 bao-cao-9-thang-dau-nam-2020 2020
06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-ban-hanh-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2020
24/08/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 8 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-8-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-9-nam-2020 2020
781/ SVHTT-VP 05/08/2020 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 2020
786/SVHTT-VP 05/08/2020 triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-bluzone-de-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19 2020
20/07/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 7 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-7-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-nam-2020 2020
22/06/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 6 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-6-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-7-nam-2020 2020
25/05/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 5 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-5-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-6-nam-2020 2020
27/04/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 4 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-4-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2020 2020
383/SVHTT-VP 17/04/2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ngay-1542020 2020
341/SVHTT-VP 31/03/2020 Triển khai chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid -19 trien-khai-chi-thi-so-16ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 2020
250/SVHTT_VP 31/03/2020 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid 19 tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-benh-covid-19 2020
25/03/2020 Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 3 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 ket-qua-cong-tac-van-hoa-the-thao-thang-3-nam-2020-nhiem-vu-trong-tam-thang-4-nam-2020 2020
283/SVHTT_QLVH 13/03/2020 Phối hợp tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam phoi-hop-tham-gia-hoi-thi-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-va-phat-trien-ben-vung-bien-dao-viet-nam 2020
224/SVHTT - VP 28/02/2020 Triển khai công tác xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III tỉnh Ninh Bình năm 2021 trien-khai-cong-tac-xet-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-trong-linh-vuc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-lan-thu-iii-tinh-ninh-binh-nam-2021 2020
206/SVHTT-VP 26/02/2020 Đôn đốc các đơn vị báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 don-doc-cac-don-vi-bao-cao-tong-ket-phong-trao-thi-dua-5-nam-giai-doan-2015-2020-phuong-huong-nhiem-vu-giai-doan-2020-2025 2020
202/TB-SVHTT 25/02/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ tổ công tác thường trực tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-cong-tac-thuong-truc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi 2020
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nghi-dinh-so-24-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia 2020
19/2020/NĐ-CP 19/02/2020 KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 2020
16/2020/NĐ-CP 03/02/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-nam 2020
129/KH-UBND 21/11/2019 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2020 2019
1393/TB-SVHTT 20/11/2019 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-xay-dung-nep-song-van-hoa-va-gia-dinh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
1331/SVHTT-VP 07/11/2019 Yêu cầu đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung yeu-cau-don-vi-thuoc-so-thuc-hien-mot-so-noi-dung 2019
1316/TB-SVHTT 05/11/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-to-chuc-bo-may-tai-cac-don-vi-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
572/QD-SVHTT 30/10/2019 Cống bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 2019
1252/SVHTT-VP 25/10/2019 tạm ngừng các chương trình hợp tác facebook tam-ngung-cac-chuong-trinh-hop-tac-facebook 2019
1043/TB-SVHTT 09/09/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 9 y-kien-chi-dao-thang-9 2019
863/TB-SVHTT 06/08/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 7 y-kien-chi-dao-thang-7 2019
28/2019/NQ-HDND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chế độ chính sách đối với Huấn luyện viên và Vận động viên sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-va-van-dong-vien 2019
26/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình bai-bo-nghi-quyet-so-362012nq-hdnd-ngay-20122012-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh 2019
19/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định mức thu, miên, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
665/TB-SVHTT 09/07/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 6 y-kien-chi-dao-thang-6 2019
347/QĐ-VHTT 26/06/2019 Thánh Lập đoán kiểm tra công tác ứng dụng CNTT thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-ung-dung-cntt 2019
660/SVHTT 10/06/2019 Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2019 xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-du-lich-nam-2019 2019
634/TB-SVHTT 03/06/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 5 y-kien-chi-dao-thang-5 2019
46/2019/NĐ-CP 27/05/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao 2019
548/SVHTT-TCPC 20/05/2019 Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-luat-an-ninh-mang 2019
36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2019
15/2019/QD-UBND 25/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
53/QĐ-SVHTT 06/03/2019 Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so 2019
288/QD-UBND 01/03/2019 Phê duyệt kế hoạch triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong 2019
98/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2019 2018
30c/NQ-CP 08/11/2018 Văn bản tuyên truyền cải cách hành chính 2011 - 2020 van-ban-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-2011-2020 2018
722/QĐ-SVHTT 01/11/2018 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia 2018
109/NQ-CP 23/08/2018 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-8-nam-2018 2018
28/2018/QH14 15/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach 2018
64/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV nghi-quyet-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv 2018
61/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ TỪ KHI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NĂM 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-tu-khi-luat-dat-dai-nam-2013-co-hieu-luc-den-het-nam-2018 2018
62/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014 - 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chay-chua-chay-giai-doan-2014-2018 2018
60/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC nghi-quyet-ve-tiep-tuc-hoan-thien-va-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-su-dung-von-tai-san-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-va-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc 2018
63/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV QUỐC HỘI nghi-quyet-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv-quoc-hoi 2018
26/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2018
27/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ luat-do-dac-va-ban-do 2018
59/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-quoc-hoi-nam-2019 2018
58/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016 2018
25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT TỐ CÁO luat-to-cao 2018
23/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT CẠNH TRANH luat-canh-tranh 2018
24/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT AN NINH MẠNG luat-an-ninh-mang 2018
57/2018/QH14 08/06/2018 NGHỊ QUYẾT Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 nghi-quyet-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2019dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2018 2018
22/2018/QH14 08/06/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG luat-quoc-phong 2018
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2018
13/KH-UBND 09/02/2018 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018 ke-hoach-to-chuc-ky-niem-1050-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2018-va-le-hoi-hoa-lu-nam-2018 2018
76-KH/TU 02/01/2018 Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
29-HD/BTGTU 02/01/2018 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 huong-dan-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
07/2017/TT-BVHTTDL 29/12/2017 Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quy-dinh-viec-thu-thap-bao-cao-thong-tin-ve-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh 2017
558/QĐ-SVHTT 16/10/2017 Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà nước he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc 2017
41/2017/QH14 26/06/2017 Thi hành bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều thi-hanh-bo-luat-hinh-su-so-1002015qh13-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu 2017
28-KH/BCSĐ 11/04/2017 kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa X về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-x-ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-cua-bo-may-nha-nuoc 2017
31/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2016
97/KH-UBND 28/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020 2015
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự bo-luat-hinh-su 2015
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thu-vien 2015
76/NQQ-CP 13/06/2013 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-so-30cnq-cp-ngay-08-thang-11-nam-2011-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2013
79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU nghi-dinh-quy-dinh-ve-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-thi-nguoi-dep-va-nguoi-mau-luu-hanh-kinh-doanh-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau 2012
09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la 2012
số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Nghi quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020 nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2011
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa 2010