Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Pháp luật

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Trải qua hàng nghìn năm văn hiến, song hành cùng với sự phát triển giàu mạnh của đất nước, gia đình Việt Nam được xây dựng và bồi đắp với những giá trị tốt đẹp, là nơi bắt nguồn và tiếp nối dòng chảy không ngừng của văn hóa truyền thống dân tộc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh sự phát triển của kinh tế xã hội thì mặt trái của cơ chế thị trường có tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của gia đình. Để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, cần coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, trong đó có việc triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC DIỄN VIÊN, NGHỆ SĨ LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Để ngành nghệ thuật biểu diễn của chúng ta ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, xứng đáng là công cụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Tư tưởng do vậy chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có những ưu đãi đặc thù.

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 THÁNG NĂM 2019 CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Sở Văn hóa và Thể thao luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Do vậy, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-SVHTT ngày 8/3/2019 về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 nhằm triển khai công tác PBGDPL tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trên toàn tỉnh.

SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

Luật Điện ảnh được ban hành năm 2006, sửa đổi năm 2009 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, rất cần thiết tiếp tục sửa đổi Luật Điện ảnh để phù hợp với thực tiễn xã hội, nhất là sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của khoa học công nghệ, kĩ thuật số… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.