Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản cải cách hành chính

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Sở Văn hóa và Thể Thao 309/CTr-SVHTT 02/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Sở Văn hóa và Thể Thao 885/QĐ-SVHTT 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2022
Văn hóa 693/QĐ-UBND 27/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2022
Khác 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-quan-nha-nuoc-tren-moi-truong-mang 2022
Khác 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2021
Văn hóa 612 /QĐ-SVHTT 04/11/2021 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2021
Cải cách hành chính 76/NQQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2021-2030 2021
Cải cách hành chính 468/QĐ-TTg 27/03/2021 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2021
Văn hóa 249/QĐ-UBND 19/03/2021 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Văn hóa 734/QĐ-SVHTT 18/11/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 2020
Văn hóa 572/QD-SVHTT 30/10/2019 Cống bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 2019
Văn hóa 53/QĐ-SVHTT 06/03/2019 Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so 2019
Cải cách hành chính 30c/NQ-CP 08/11/2018 Văn bản tuyên truyền cải cách hành chính 2011 - 2020 van-ban-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-2011-2020 2018
Văn hóa 722/QĐ-SVHTT 01/11/2018 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia 2018
Văn hóa 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 2018
Văn hóa 558/QĐ-SVHTT 16/10/2017 Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà nước he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc 2017
Cải cách hành chính 28-KH/BCSĐ 11/04/2017 kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa X về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-x-ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-cua-bo-may-nha-nuoc 2017
Cải cách hành chính 97/KH-UBND 28/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020 2015
Cải cách hành chính 76/NQQ-CP 13/06/2013 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-so-30cnq-cp-ngay-08-thang-11-nam-2011-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2013
Cải cách hành chính số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Nghi quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020 nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020 2011