Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản trung ương

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Khác 06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào Công chức quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc 2023
Văn hóa 201/BVHTTDL-ĐA 31/01/2023 Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trien-khai-luat-dien-anh-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat 2023
Khác 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu 2022
Văn hóa 3815/QĐ -BVHTTDL 30/12/2022 Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện ban-hanh-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-cua-nguoi-lam-cong-tac-thu-vien 2022
Khác 2/2022/TT-VPCP 19/10/2022 THÔNG TƯ Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành thong-tu-bai-bo-mot-phan-thong-tu-so-012017tt-vpcp-ngay-31-thang-3-nam-2017-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-cong-bao-tai-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van- 2022
Khác 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập quy-dinh-ve-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap 2022
Khác 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 triển khai thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-532022nd-cp-ngay-1582022-cua-chinh-phu 2022
Khác 04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Nội vụ thong-tu-sua-doi-bo-sung-diem-c-khoan-1-dieu-1-cua-thong-tu-so-132019tt-bnv-ngay-06-thang-11-nam-2019-cua-bo-truong-bo-noi-vu 2022
Văn hóa 40/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892014nd-cp-ngay-2992014-cua-chinh-phu-ve-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dannghe-si-uu-tu 2021
Thể thao 07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2019 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-the-duc-the-thao 2019
Thể thao 46/2019/NĐ-CP 27/05/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao 2019
Khác 109/NQ-CP 23/08/2018 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-8-nam-2018 2018
Khác 09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la 2012
Khác 13/2022/TT-BTTTT 30/11/-0001 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN, BIÊN DỊCH VIÊN VÀ ĐẠO DIỄN TRUYỀN HÌNH THUỘC CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-doi-voi-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-bien-dich-vien-va-dao-dien-truyen-hinh-thuoc-chuyen-nganh-thong-tin-va-truyen-thong -0001