Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/01/2021

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII khẳng định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển. Trong đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhấn mạnh là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động nhân dân xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 20 năm qua (2000-2020), Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được xây dựng và ngày càng phát triển, trở thành một trong những phong trào rộng lớn của toàn dân; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020

Lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020

Những kết quả đáng ghi nhận...

Qua 20 năm triển khai, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 6 nội dung chính của Phong trào bao gồm xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Trong đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được xem là nội dung cốt lõi, là nhân tố quyết định chất lượng của Phong trào. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh, đến hết năm 2019, số gia đình văn hóa được công nhận đạt 88,97%; 90,59% làng, thôn, xóm, phố đạt danh hiệu văn hóa; 77,32% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đăng ký, bình xét, công nhận đạt chuẩn văn hóa. Kết quả này đã phản ánh hiệu quả của việc triển khai thực hiện Phong trào và khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của quần chúng nhân dân địa phương trong 20 năm qua.

Cũng theo thông kê của ngành chức năng, đến nay, 141/143 xã, phường, thị trấn của tỉnh có Trung tâm văn hóa và Thể thao (đạt tỉ lệ 98.6%), 136 xã, phường, thị trấn có khu thể thao (đạt tỉ lệ 93,10%); có 1.633 thôn, xóm, phố có địa điểm sinh hoạt văn hóa (đạt tỉ lệ 97,26%); có 1.222/1.679 thôn, xóm, phố có Khu thể thao (đạt 72,78%). Ngoài ra, còn có 431 công trình thể thao của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tạo động lực cho nhân dân thay đổi đời sống văn hóa cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Các đại biểu UBND tỉnh Ninh Bình cắt băng khánh thành Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lồng ghép triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Nhờ vậy, nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy; nhiều tư tưởng, lối sống văn hóa được phát huy; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách quản lý của Nhà nước. Đồng thời, tạo ra nền tảng tinh thần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Liên hoan các CLB nghệ thuật truyền thống không chuyên của tỉnh - sân khấu nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, phát huy tốt hơn những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Huyện Gia Viễn

Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào trong giai đoạn mới…

Thành quả từ 2 thập kỷ thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà tỉnh Ninh Bình có được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp tích cực, đồng bộ với nhiều giải pháp của các cơ quan, ban, ngành; và là sự nỗ lực, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương. Trong giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh nêu cao phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát triển Phong trào đi vào chiều sâu. Cụ thể là nâng cao chất lượng gia đình văn hoá; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; gắn thực hiện Phong trào với cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,…. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; đẩy mạnh khai thác tối đa công năng của các công trình văn hóa, đặc biệt là hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận, tham gia nhiều hơn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH- HĐH của đất nước./.

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình