Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)

06/08/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03/8/2021 Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 1014/KH-SVHTT chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm thiết thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

          Công tác tuyên truyền gồm 5 nội dung: Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

      Công tác tuyên truyền sẽ thực hiện từ ngày 16/8/2021 đến ngày 3/9/2021, phù hợp với tình hình thực tiễn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học; các khu trung tâm huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, khu dân cư như: Kiểm tra, rà soát, làm mới và sửa chữa, thay mới nội dung các panô, băng zôn, áp phích, phướn, khẩu hiệu, cổng chào, đèn trang trí, màn hình LED; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo Tổ quốc, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với cán bộ, nhân viên các phòng ban, đơn vị trong ngành; tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu, tài liệu với chủ đề: kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại tủ sách Thư viện tỉnh…

Văn phòng

(Tổng hợp)