Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Mục đích của Kế hoạch: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Tạo điều kiện để người dân có cơ hội tiếp cận hệ thống tri thức mở, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người dân về vị trí, vai trò của việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động, thu hút người dân hình thành thói quen học tập suốt đời trong các thiết chế văn hóa thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình yêu cầu phải quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương xây dựng việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời phải được tiến hành đồng bộ, thiết thực, hiệu quả đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa theo quy định.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân có cơ hội tiếp cận thông tin tri thức, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập theo nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu phấn đấu đối với hệ thống thư viện:

Phấn đấu đến năm 2025: thư viện cấp tỉnh, 70% thư viện cấp huyện, 40% thư viện cấp xã, 90% thư viện trường đại học, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Đến năm 2030, đạt 100%, 90%, 60%, 100%, 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

Phấn đấu đến năm 2025: thư viện cấp tỉnh, 60% thư viện cấp huyện, 20% thư viện cấp xã, 90% thư viện trường đại học, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Đến năm 2030, đạt 100%, 70%, 30%, 100%, 100% và 80% các chỉ tiêu tương ứng.

Phấn đấu đến năm 2025: số lượt người sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết tăng bình quân 5% mỗi năm. Đến năm 2030, tăng bình quân 10 - 12% mỗi năm.

Đối với hệ thống bảo tàng:

Đến năm 2025 phấn đấu đạt 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa cho người dân các thiết chế trong bảo tàng, trong đó chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên và ứng dụng giới thiệu trưng bày các chuyên đề trên không gian số.

Đến năm 2025 phấn đấu số lượt khách tham quan chọn bảo tàng để nghiên cứu, học tập tăng bình quân 5% mỗi năm. Đến năm 2030, tăng bình quân 8 - 10% mỗi năm.

Đối với hệ thống trung tâm văn hóa các cấp:

Đến năm 2025 phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, thành phố tổ chức, hỗ trợ nhu cầu hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, sở thích.

Đến năm 2025 phấn đấu đạt 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt phục vụ việc đẩy mạnh học tập suốt đời.

Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Thứ hai, củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp với từng đối tượng.

Thứ ba, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Thứ tư, tăng cường hợp tác trong các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Thứ năm, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan chung tay phục vụ người dân học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập./.

 

Nguyễn Thị Quyên - Phòng QLVH