Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

07/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mục đích của Kế hoạch: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Ninh Bình với những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh Ninh Bình với các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên thế giới. Tạo dựng lòng tin để thu hút sự quan tâm hợp tác, xúc tiến đầu tư trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại tiếp thu tinh hoa văn hóa của các vùng miền, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Nhân dân trong công tác văn hóa đối ngoại.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị yêu cầu đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Công tác văn hóa đối ngoại được triển khai trên các lĩnh vực đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tăng cường triển khai, thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại.

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại.

Thứ tư, tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Ninh Bình đến với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ sáu, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa với các đối tác nước ngoài.

Thứ bảy, chủ động giới thiệu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Về tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan

đầu mối chủ trì, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 25.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 15/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định./.

Nguyễn Thị Quyên - Phòng QLVH