Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

NINH BÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

21/09/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trên cơ sở kế thừa những thành quả sau 09 năm triển khai xây dựng văn minh đô thị theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, hơn thế nữa, với mục tiêu tạo ra một “xung lực mới” nhằm củng cố chất lượng thực tế và tính bền vững trong xây dựng, phát triển văn minh đô thị, ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây cũng chính là căn cứ để chính quyền các cấp đánh giá, công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với việc khuyến khích, vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố; thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh được quy định cụ thể. Trong đó, có 09 tiêu chí đánh giá đô thị văn minh là: quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; an ninh, trật tự đô thị; thông tin, truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; văn hóa, thể thao đô thị; y tế, giáo dục đô thị và hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị, cụ thể để đánh giá phường, thị trấn gồm 52 nội dung và thành phố thuộc tỉnh gồm 20 nội dung thành phần.

Thêm vào đó, việc công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh phải đảm bảo các nguyên tắc: công khai, dân chủ, minh bạch; đúng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận và công nhận lại đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận và công nhận lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời hạn công nhận lần đầu, sau 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau 05 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ngày 03/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp tham gia triển khai thực hiện, đảm bảo xây dựng đô thị văn minh thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện xây dựng đô thị văn minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh và các phong trào, cuộc vận động hiện có như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Kịp thời đánh giá, điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg tới các cơ quan, đơn vị và người dân; khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú, gần gũi, cụ thể để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện cùng với đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổ động trực quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời, còn thực hiện lồng ghép vào trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và trong các cuộc họp nhân dân tổ tự quản. Từ đó, người dân dần tự giác trong thực hiện xây dựng văn minh đô thị, chấp hành tốt các quy định nếp sống văn hóa khu dân cư.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư

Với hướng đi này cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh, khi triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 03/6/2022 sẽ trở thành một trong các nền tảng quan trọng tạo nên những đổi mới trong đời sống văn hóa xã hội ở khu vực đô thị; nếp sống văn hóa văn minh cơ sở, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, phát triển toàn diện con người, vai trò của nhân dân được thể hiện và phát huy đúng mức, nâng cao tính tự quản, tự giác và tính dân chủ trong mọi mặt đời sống; huy động được sức mạnh trí, lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo đột phá, tạo nên động lực thi đua giữa các địa phương trong phát triển đô thị. Từ đó làm cho bức tranh đô thị Ninh Bình sẽ ngày càng trở nên khởi sắc; môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, phong phú, hiện đại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần xây dựng phát triển con người Ninh Bình toàn diện, mang đậm đặc trưng vùng đất cố đô Hoa Lư “thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình