Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH

04/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 03/11/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh.

 Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh với mục đích làm căn cứ để chính quyền các cấp đánh giá, công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với việc khuyến khích, vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đẩy mạnh xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực đô thị. Để triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 03/6/2022 triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Về dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ tỉnh đến cơ sở. Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Lý, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao đã trao đổi nội dung về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đối với phường, thị trấn thuộc cấp huyện và thành phố trực thuộc tỉnh. Ông Mai Văn Thụy, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trình bày về một số nội dung Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác xây dựng đô thị văn minh.

Bà Vũ Thị Lý, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao trao đổi nội dung về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Ông Mai Văn Thụy, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo,  Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày về một số nội dung Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng đô thị văn minh

Hội nghị thảo luận, trao đổi ý kiến

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao nhấn mạnh trên cơ sở những nội dung được triển khai tại Hội nghị hôm nay, đề nghị các vị đại biểu tham mưu cho UBND các huyện, thành phố một số vấn đề như sau:

Ông Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu kết luận Hội nghị

Thứ nhất, xác định công tác xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết vì thế phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp tham gia triển khai thực hiện, đảm bảo xây dựng đô thị văn minh thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương. Bố trí nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, bổ sung chỉ tiêu xây dựng đô thị văn mình vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg tới các cơ quan, đơn vị và người dân; khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú, gần gũi, cụ thể để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện cùng với đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận nội dung xây dựng đô thị văn minh.

Thứ ba, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, thị trấn rà soát, đánh giá mức độ đạt tiêu chí đô thị văn minh của các phường, thị trấn trên địa bàn, xác định lộ trình triển khai đăng ký xây dựng đô thị văn minh, tập trung nguồn lực, vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan, phát huy vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng đô thị văn minh.

 Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, phong phú, hiện đại trên địa bàn tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng phát triển con người Ninh Bình toàn diện, mang đậm đặc trưng vùng đất cố đô Hoa Lư “thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia Đình