Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

29/12/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 08/12/2023  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1030/QĐ-UBND công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính chính công tỉnh

Theo đó, có 05 TTHC (Phụ lục I) mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đó là:

  1. Thủ tục cấp tỉnh:  

1. Thủ tục cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

- Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ.

B. Thủ tục cấp xã: 

1. Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân.

- Thời gian thực hiện 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị cấm tiếp xúc.

2. Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị.

- Thời gian thực hiện 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận được đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.

Đồng thời, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính (Phụ lục II) tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 về việc Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trụ sở chính Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính công khai, đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://vhtt.ninhbinh.gov.vn/; Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.ninhbinh.gov.vn theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.ninhbinh.gov.vn.

Chi tiết Quyết số 1030/QĐ-UBND tại đây!

 

                                

                               Bích Hạnh – Phòng QLVH - Sở Văn hóa và Thể thao