Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

12/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng của nền hành chính Nhà nước. Cải cách hành chính góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

       Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại. Cải cách hành chính được triển khai thực hiện gồm 7 nhiệm vụ: Cải cách thể chế hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

       Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được chủ động, thường xuyên thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Hằng năm, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, năm 2023, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, cụ thể, không để nợ đọng, chậm muộn và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy định về thủ tục hành chính.

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.Thực hiện rà soát, xây dựng kịp thời quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.

Công bố, công khai thủ tục hành chính, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hàng tháng, quý.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống thông tin báo cáo về CCHC theo định kỳ và đột xuất.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục thực hiện rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực đúng vị trí việc làm.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 4/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và lao động tỉnh Ninh Bình.

4. Cải cách chế độ công vụ

Triển khai việc xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý;

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao. Bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác;

Thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (nay được là Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế)

Thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cấp huyện, cấp xã theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm soát các quyết định về thu, chi tài chính; công khai dự toán, quyết toán theo quy định.

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định mới được ban hành. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có).

6. Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Thực hiện xong số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực từ năm 2021 trở lại, đồng thời số hóa 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2022 đến nay.

Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

- Thực hiện xây dựng chuyển đổi số trong ngành Văn hóa và Thể thao đi đầu là chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử cho đơn vị Thư viện tỉnh phục vụ cho công tác quản lý thư viện tỉnh; xây dựng ứng dụng quản lý thông tin hiện vật và thực hiện số hóa một số các hiện vật tiêu biểu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm VNPT Office, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, giảm chi phí,  giúp đẩy nhanh tiến độ công việc giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao hiệu quả cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình để tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đạt 100%

Duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng công nghệ thông tin tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong phòng, đơn vị mình quản lý.

Triển khai thực hiện gắn cải cách hành chính với thi đua khen thưởng, kỷ luật./.