Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Đặt tên 12 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

22/10/2019

Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở Tờ trình và dự thảo Đề án của UBND huyện Kim Sơn gửi Sở Văn hóa và Thể thao về việc đặt tên tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn. Sở Văn hoá và Thể thao (là cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức đi khảo sát và hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn hoàn thiện các bước lập hồ sơ đặt tên các tuyến đường đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh theo đúng quy định của Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 3 và ngày 6/5/2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Hội đồng tư vấn, thẩm định Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn. Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng tư vấn gồm lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành có liên quan đã nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào đề án. Kết quả 12/12 thành viên Hội đồng tư vấn đồng thuận nhất trí cao với đề xuất của UBND huyện Kim Sơn, đặt tên cho 12 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh:

1. Đường Trường Chinh

7. Đường Tô Hiệu

2. Đường Võ Nguyên Giáp

8. Đường Vũ Duy Thanh

3. Đường Bình Minh

9. Đường Lương Văn Tụy

4. Đường Điện Biên

10. Đường Đậu Quý Khiêm

5. Đường Cà Mau

11. Đường Kim Hải

6. Đường Cồn Thoi

12. Đường Đông Hải

Sở Văn hóa và Thể thao đã tổng hợp, hoàn thiện Đề án và gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời xây dựng dự thảo tờ trình, Đề án, danh mục trình UBND tỉnh, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trong Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XIV.

Sơ đồ vị trí 12 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn

Việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn là việc làm hết sức cần thiết, làm cơ sở cho việc đặt tên các ngõ, ngách, gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Bình Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo để các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Nguyễn Thành Đức - Phòng Quản lý Văn hóa