Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản tỉnh

STT Số hiệu Ban hành Trích yếu
70/KH-UBND 07/06/2021 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu-tinh-ninh-binh-lan-thu-10 2021
05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
05 /2021/QĐ-UBND 11/03/2021 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
129/KH-UBND 21/11/2019 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2020 2019
28/2019/NQ-HDND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chế độ chính sách đối với Huấn luyện viên và Vận động viên sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-va-van-dong-vien 2019
26/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình bai-bo-nghi-quyet-so-362012nq-hdnd-ngay-20122012-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh 2019
19/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định mức thu, miên, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
15/2019/QD-UBND 25/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2019
288/QD-UBND 01/03/2019 Phê duyệt kế hoạch triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong 2019
98/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019 ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2019 2018
13/KH-UBND 09/02/2018 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018 ke-hoach-to-chuc-ky-niem-1050-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2018-va-le-hoi-hoa-lu-nam-2018 2018
76-KH/TU 02/01/2018 Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
29-HD/BTGTU 02/01/2018 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 huong-dan-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2018 2018
31/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2016