Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

I

Văn phòng Sở

1

Phạm Tuấn Anh

SĐT: 02296270627

Email: anhpt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Chánh Văn phòng Sở

2

Nguyễn Thị Thúy Nga

SĐT: 02293871263

Email: ngantt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở

3

Quách Thị Hương

SĐT: 02296275097

Email: huongqt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở

II

Tổ chức - Pháp chế 

1

Nguyễn Văn Phú

SĐT: 02293880819

Email: phunv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Bắc

SĐT: 02293880819

Email: bacnv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

III

Phòng Quản lý Văn hóa

1

Đinh Ngọc Khánh

SĐT: 02293876072

Email: khanhdn.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

Đinh Văn Phương

SĐT: 02293876072

Email: phuongdv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó trưởng phòng

IV

Phòng quản lý TDTT

1

Nguyễn Tử Phượng

SĐT: 02293885317

Email: phuongnt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

V

Phòng Xây dựng NSVH và Gia đình

1

Vũ Thị Lý
 

SĐT: 02296531968

Email: lyvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phụ trách phòng XDNSVH & Gia Đình

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

SĐT: 02292219608

Email: thuyntt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

VI

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

1

Vũ Thanh Lịch

SĐT: 02292211347

Email: lichvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

 Nguyễn Xuân Trường

SĐT: 02292211347

Email: truongnx.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

VII

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Vũ Thị Vân Anh

SĐT: 02293880471

Email: anhvtv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

VIII

Thanh tra Sở

1

Hoàng Ngọc Khuê

SĐT: 02292219353

Email: khuehn.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phụ trách Thanh tra Sở

2

Nguyễn Đức Quang

SĐT: 02293876549

Email: quangnd.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra Sở