Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/10/2019

 

  Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng, đó là thành công của các lễ kỷ niệm, lễ hội lớn như: Lễ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018), Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc gia - Ninh Bình năm 2018… Công tác tuyên truyền về tổ chức lễ hội được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Hầu hết các lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức trang trọng, đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và tín ngưỡng linh thiêng với những nội dung đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan, chiêm bái. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục, đó là: việc triển khai thực hiện một số văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý tổ chức lễ hội ở một số nơi thiếu quyết liệt; tình trạng người dân xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định; chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; có trang phục không phù hợp trong lễ hội vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Chất lượng các hoạt động dịch vụ chưa cao, còn tình trạng chèo kéo khách mua hàng, bán hàng hóa không đúng giá niêm yết, trong khuôn viên một số di tích.

    Nhằm tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2019, đặc biệt là lễ hội dịp Xuân Kỷ Hợi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 15/UBND-VP6 ngày 14/1/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Thực hiện và triển khai kịp thời văn bản số 15/UBND-VP6, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản chỉ đạo số 72/SVHTT-NSVH&GĐ ngày 22/01/2019 về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

    Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Luật Di sản văn hóa; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 16/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Trong đó tập trung quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

    Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và trong hoạt động lễ hội. Tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc, giá trị, nội dung và ý nghĩa lịch sử văn hóa của các lễ hội nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, gìn giữ, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. 

    Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) đi dự lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

    Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện tham mưu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản số 15/UBND-VP6 ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, tổ chức lễ hội, trong đó tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách, các quy định hiện hành về tổ chức lễ hội, tuyên truyền về nguồn gốc, giá trị nội dung và ý nghĩa của lễ hội và di tích; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và bảo vệ di tích, danh thắng; kiểm tra việc thực hiện quy định về tổ chức lễ hội, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

    Tổ chức các hình thức tuyên truyền và phối hợp với Đài truyền thanh huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lễ hội; tuyên truyền về giá trị di tích, lễ hội, về nếp sống văn minh trong lễ hội.

    Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội, về trách nhiệm của đơn vị tổ chức lễ hội, của Ban Tổ chức lễ hội quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các vi phạm trong tổ chức và hoạt động lễ hội.

    Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí trong lễ hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật và mang tính giáo dục, phù hợp với lối sống, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

    Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Lồng ghép các nội dung về quản lý và tổ chức lễ hội với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình.

    Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Di sản văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình và các cơ quan liên quan… xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích và công tác tổ chức, quản lý lễ hội theo quy định của pháp luật.

    Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

    Với những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội này cùng sự chung tay, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, hy vọng trong năm 2019, Ninh Bình phấn đấu có một năm lễ hội văn minh, an toàn, giàu truyền thống, văn hiến, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và bạn bè khi về dự lễ hội./.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình