Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020

26/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

     Trong quý I năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy, đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ của cơ quan, đơn vị tham gia tệ nạn ma túy.

    Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Sở đã triển khai tổ chức tuyên truyền và lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như: Thư viện tỉnh đã lựa chọn 80 đầu sách về đề tài ma túy, phòng chống ma túy và giáo dục pháp luật để trưng bày tại đơn vị. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã tổ chức biên soạn bài tuyên truyền và chiếu phim tài liệu có nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy trước các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong quý I năm 2020, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền được 69 buổi trước các buổi chiếu phim, nội dung tuyên truyền gồm các phim tài liệu về chủ đề phòng, chống ma túy như: các Tiểu phẩm “Áo trắng dính chàm”, “Sự kỳ thị nghiệt ngã” do Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp; Kịch ngắn: “Hãy tin ở con”, “Vượt qua vòng xoáy”, “Tiếng khèn trên đỉnh núi”, “Tình yêu và nghị lực”, “Ở bản” - Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an.

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng lồng ghép nội dung  tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại buổi chiếu phim lưu động. 

Ảnh: Trung tâm PHP và Chiều bóng

    Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, trong đó bao gồm: hoạt động quảng cáo và các cơ sở di tích, các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra không phát hiện vi phạm về ma túy.

    Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; tổ chức tuyên truyền trực quan và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương, cơ sở và đơn vị, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và thể thao nhằm xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, văn minh.

 

Phòng Quản lý Văn hóa