Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba tỉnh Ninh Bình năm 2021

03/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba tỉnh Ninh Bình nă 2021.

Mục đích của Kế hoạch xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021. Việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, Nghị định 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ tháng 02/2020 đến 01/6/2020 UBND các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng tại địa phương, tổng hợp hồ sơ, lập danh sách và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất đến ngày 01/6/2020.

Từ 01/6/2020 đến 15/7/2020 Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp hồ sơ, thẩm định, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú; trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - tỉnh Ninh Bình năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng); thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trong vòng 15 ngày làm việc; tiếp nhận và xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân (nếu có) trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo danh sách.

Tiến độ thực hiện: từ ngày 15/7/2020 đến 15/9/2020 Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực của Hội đồng) gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đến các thành viên Hội đồng; tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng để xét chọn; thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc; Báo cáo UBND tỉnh kết quả xét chọn; UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)