Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

10/12/2021

Ngày 02/12/2021, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với sự tham dự đầy đủ của cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm công tác văn hoá và thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị triển khai Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình

Dự hội nghị có đại biểu Sở Văn hóa và Thể thao: đồng chí Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc và lễ hội trên địa bàn tỉnh nói chung, ghi nhận thành tựu và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh nói riêng.

Quan trọng hơn, hội nghị là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở thảo luận, lắng nghe, chia sẻ bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các quy định của Quyết định; tạo bước đệm cho sự phát triển của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; góp phần bồi đắp và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; hình thành nền nếp văn hóa mới, văn minh, tiến bộ của cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo và quán triệt thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh

 

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã phát biểu chỉ đạo và quán triệt: trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; lấy việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một tiêu chuẩn để đánh giá bình xét các danh hiệu. Đồng thời đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng các nhà văn hóa, tạo không gian thuận lợi cho người dân trong việc tổ chức đám cưới, đám tang, tránh việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp; tổng hợp kết quả và báo cáo theo quy định./.