Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

02/07/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Thứ trưởng đồng chủ trì Hội nghị;đại điện một số ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu.

Tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Sở Du lịch và trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thành phố ...

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày báo cáo dự thảo về chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Về dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đề xuất Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu: 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Nhà văn hóa; có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95%-100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP…

Đồng thời xác định mục tiêu chung là: khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Dự thảo đặt mục tiêu cụ thể là: Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và xã hội;

Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách; Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ;

Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng, phát triển văn hóa số; Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa để quảng bá văn hóa Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân; Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. 

Đối với dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện trên các lĩnh vực: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện các thể chế, chính sách phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID -19 tác động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác quốc tế về du lịch…

Đại biểu ở điểm cầu các tỉnh, thành phố đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để bổ sung hoàn thiện Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Hội nghị cũng nhận được 11 tham luận góp ý cho các dự thảo. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 20302030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025./.

Văn phòng (tổng hợp)