Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/09/2021

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo Kế hoạch, mục tiêu chung là thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh theo nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Kế hoạch đề ra mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau:

- 100% hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh (gồm Thư viện tỉnh, 7/8 thư viện huyện, thành phố) được hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các văn bản hợp tác.

- Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh theo hướng hiện đại gắn với triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh (gồm Thư viện tỉnh và các thư viện huyện, thành phố) được trang bị, hoàn thiện và dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: phần mềm thư viện điện tử, thư viện số... đảm bảo phù hợp với quy mô, đặc thù, vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ của từng thư viện; 80% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).

- 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh thu thập, quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh  thu thập và quản lý được số hóa.

- Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyển đổi số, sử dụng và quản trị thư viện điện tử, thư viện số tới cán bộ trong hệ thống thư viện công cộng và cán bộ phụ trách thư viện trong toàn tỉnh. 100% người làm công tác thư viện trong tỉnh được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại, thư viện số.

- 100% hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện từ tỉnh đến cơ sở, nâng cấp các hệ thống thư viện số phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của địa phương; bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Kế hoạch đưa ra 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; Xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp lý của tỉnh; Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của hệ thống thư viện công cộng; Phát triển dữ liệu số ngành thư viện; Xây dựng và phát triển nền tảng số; Liên kết, hợp tác và phát triển trong chuyển đổi số của lĩnh vực thư viện; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị./.

                                                      Nguyễn Thị Quyên - Phòng QLVH