Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ BA

Căn cứ Nghị định 62/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xét tặng danh “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (sau đây gọi tắt là Nghị định 62/2014/NĐ-CP);

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-VHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba năm 2021;

Ngày 15/9/2020 Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh) đã họp phiên toàn thể để xét chọn các cá nhân đủ các điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ - CP của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hội đồng cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích đánh giá về từng hồ sơ và tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả:

02 hồ sơ đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được Hội đồng bỏ phiếu, thống nhất lựa chọn để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

Ông Vũ Xuân Năng (Vũ Văn Năng, Công Năng)

Thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô

Nghệ thuật trình diễn dân gian

 

 

12

100%

2

Ông Vũ Văn Phó (Vũ Đức Minh)

Thôn Khương Dụ, xã Yên Phong, huyện Yên Mô

Nghệ thuật trình diễn dân gian

 

12

100%

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo./.