Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Chức năng nhiệm vụ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

                                                 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH

    Căn cứ Thông thư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/ 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   Căn cứ Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

   Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình;

   Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 4/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế,

    QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

   Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 844/QĐ- SVHTTDL ngày 5/9/2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

   Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Download Quyết định

                   GIÁM ĐỐC       

 

  

                Nguyễn Mạnh Cường 


QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng
thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SVHTT ngày / /2017
của Sở Văn hóa và thể thao)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.
2. Quy định này áp dụng đối với các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 2. Vị trí
Các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở, Giám đốc phân công mỗi Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động của từng phòng.
   Điều 3. Cơ cấu tổ chức.
1.Các phòng thuộc Sở có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ, công chức, viên chức và lao động.
2. Trưởng phòng và tương đương là người trực tiếp quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
3. Phó trưởng phòng và tương đương là người giúp cấp Trưởng, được phân công phụ trách một số công việc và chịu trách nhiệm trước cấp Trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi cấp Trưởng vắng mặt, một cấp Phó được ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.
4. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
5. Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng

   Điều 4. Chức năng.
Văn phòng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp các lĩnh vực hoạt động của Sở: công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, công tác Kế toán Văn phòng, hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo chí, bảo mật, bảo vệ quân sự, dân quân tự vệ của cơ quan, công tác thi đua khen thưởng của ngành, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Theo dõi, nắm tình hình việc triển khai, thực hiện các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở đối với Bộ chủ quản, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan có liên quan.
2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng quy chế làm việc của cơ quan và theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện quy chế trên.
3. Làm đầu mối tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Chủ trì thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa.
4. Tổ chức việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở; nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với Lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị.
5. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, theo dõi quản lý mạng nội bộ của cơ quan. Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, tham mưu giúp Ban biên tập tổng hợp các thông tin, bài viết của ngành văn hóa và thể thao.
6. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác Hành chính:
- Xây dựng các văn bản triển khai công tác, truyền đạt các thông tin, mệnh lệnh phi văn bản, kiểm tra, rà soát thể thức văn bản trước khi phát hành.
- Tiếp nhận, theo dõi, luân chuyển, lưu trữ bảo mật văn bản đi, đến theo đúng thời gian quy định, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Quản lý, sử dụng con dấu, các loại dấu chức danh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phô tô, sao y bản chính, sao lục văn bản, tài liệu theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp tổ chức phục vụ các cuộc Họp, Hội nghị của ngành, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan;
7. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác Quản trị cơ quan:
- Quản lý, sửa chữa, trang trí trụ sở làm việc, các công trình phụ trợ khác, hệ thống điện, nước, điện thoại, phương tiện làm việc, xe ô tô…; mua sắm các trang thiết bị và phục vụ cho hoạt động khối cơ quan Sở;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, nội quy thường trực, bảo vệ cơ quan, bảo đảm công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, cảnh quan môi trường, công tác quân sự, công tác phòng chống lụt bão, an toàn trong cơ quan.
8. Công tác Tài chính, Kế toán:
- Quản lý nguồn kinh phí ngân sách và sự nghiệp của cơ quan Sở được giao theo phân cấp; lập dự toán thu chi ngân sách, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách quý, năm của cơ quan văn phòng Sở; chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và thực hiện công khai ngân sách.
- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt, quyết định điều chuyển, thanh lý tài sản, mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan. Thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn thực hiện quy chế.
- Phối hợp Công đoàn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan.
9. Công tác thi đua khen thưởng:
- Là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành. Đề xuất Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành xem xét tặng giấy khen, các danh hiệu khen thưởng thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở; trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu, bằng khen, kỷ niệm chương, huân chương, huy chương cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao;
- Phát động, theo dõi, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua hàng năm;
- Hướng dẫn kê khai, tổng hợp, trình thủ tục lên cấp trên để xét duyệt hình thức khen thưởng hàng năm và đột xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước.
10. Chánh Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của ngành theo uỷ quyền của Giám đốc; đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến ngành văn hóa, thể thao theo quy định của Pháp luật và quy chế của Sở; được thừa lệnh Giám đốc ký công lệnh, lệnh điều xe, thông báo nội dung họp giao ban và các văn bản hành chính mang tính chất nội bộ khi đ¬ược Giám đốc giao quyền;
11. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện công tác dân vận của Sở.
12. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
13. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của ngành.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 2 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

   Điều 6. Chức năng:
1. Thanh tra sở là cơ quan của Sở Văn hóa và Thể thao giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.
3. Thanh tra Sở có con dấu, tài khoản riêng.

   Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra và Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc sở phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
3 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
4. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao.
6. Thanh tra các vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
7. Nội dung thanh tra chuyên ngành Văn hóa – Gia đình cụ thể như sau:
7.1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, bảo tàng); điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; điều kiện hành nghề tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
7.2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất phim; phát hành phim; phổ biến phim.
7.3 . Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật:
a) Về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu; tác phẩm phái sinh;
b) Về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng; tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;
c) Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
7.4 . Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền.
7.5 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thư viện.
7.6 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
7.7 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm.
7.8 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
7.9 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội; hoạt động vũ trường; hoạt động karaoke; hoạt động trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trên mạng).
7.10 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
7.11. Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, gia đình.
8. Nội dung thanh tra chuyên ngành Thể dục, thể thao:
8.1 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao quần chúng.
8.2 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp.
8.3 . Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cơ sở thể thao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
8.4 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
8.5 Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao.
9. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.
   Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra Sở:
Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 Luật thanh tra và Điều 14 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Quyết định thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
2. Giúp Giám đốc sở kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở khi được giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
3. Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở khi được giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.
4. Tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
5. Giúp Giám đốc sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc sở.
6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.


Mục 3 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Kế hoạch – Tài chính

   Điều 9. Chức năng:
Phòng Kế hoạch -Tài chính tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch, tài chính, thống kê, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, ban liên quan tham mưu giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, kế hoạch phát triển của ngành, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình các dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.
3. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở trong việc xây dựng, tổng hợp dự toán và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.
4. Tổ chức phê duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách theo quy định; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Sở.
5. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc Sở theo định kỳ và đột xuất.
6. Hướng dẫn, theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của Nhà nước. Chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản cuối năm và tổng hợp, báo cáo kiểm kê tài sản cố định toàn ngành theo quy định.
7. Thực hiện quản lý toàn diện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu, các chương trình, Nghị quyết của tỉnh và các dự án khác thuộc thẩm quyền của Sở văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật.
8. Chủ trì, phối hợp thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao.
9. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và ngành văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật.
10. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 4 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Tổ chức – Pháp chế


   Điều 11. Chức năng:
Phòng Tổ chức – Pháp chế tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi ngành theo phân cấp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, công tác thanh niên. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác tổ chức cán bộ
1.1 Chủ trì phối hợp các phòng có liên quan tham mưu Giám đốc quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.2 Chủ trì, phối hợp xây dựng đề án thành lập, chia tách, giải thể, sáp nhập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban quản lý dự án do Sở làm chủ đầu tư; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Sở theo phân cấp.
1.3 Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát việc quản lý sử dụng biên chế, quỹ tiền lương đơn vị trực thuộc
1.4 Thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ; quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định hiện hành của nhà nước.
1.5 Căn cứ vào các quy định của nhà nước, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực ngành quản lý bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và gia đình.
1.6 Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị, sự nghiệp trực thuộc; tiêu chuẩn các chức danh công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo phân cấp.
1.7 Thực hiện chế độ chính sách, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc ngành quản lý theo quy định phân cấp của UBND tỉnh. Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và thực hiện chế độ báo cáo về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động theo quy định, Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ, công chức, viên chức và lao động.
1.8 Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ sau khi được phê duyệt.
1.9 Thực hiện công tác bảo mật về tổ chức bộ máy, cán bộ trong ngành theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và quy định nhà nước.
1.10 Triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch, tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý theo quy định của Chính phủ.
2. Công tác Pháp chế
2.1 Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình trong tỉnh;
2.2 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình.
2.3 Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan của Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình theo quy định của pháp luật;
2.4 Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
2.5 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình;
2.6 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật;
2.7 Chủ trì, phối hợp các phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp thực hiện về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2.8 Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Sở theo quy định của pháp luật.
2.9 Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan của Sở Tư pháp kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Công tác cải cách hành chính:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ; tổ chức, kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ), theo đúng thời gian quy định.
4. Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện và tổng hợp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở.
5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
6. Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu cho Giám đốc trình cấp có thẩm quyền Quyết định hoặc thành lập các hội, câu lạc bộ (trên cơ sở đề xuất của các đơn vị) theo phân cấp.
7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 5 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Quản lý văn hóa


   Điều 13. Chức năng:
Phòng Quản lý văn hóa tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và theo dõi các lĩnh vực về nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm; Quyền tác giả, Quyền liên quan; Thư viện; văn học; Quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); Văn hóa quần chúng, Văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Phòng Quản lý văn hóa tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện, quảng cáo, văn hóa quần chúng, văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Về nghệ thuật biểu diễn
1.1 Tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;
1.2 Chủ trì, phối hợp tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
1.3 Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:
- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).
1.4 Thẩm định trình Giám đốc tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;
1.5 Thẩm định trình Giám đốc Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;
1.6 Thẩm định trình Giám đốc tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;
1.7 Thẩm định trình Giám đốc cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.
2. Về Điện ảnh
2.1 Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;
2.2 Thẩm định, trình Giám đốc cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
2.3 Thẩm định, trình Giám đốc cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của Pháp luật về điện ảnh;
2.4 Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác nhau tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;
2.5 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.
3. Về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
3.1 Thực hiện các hoạt động Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm quy mô cấp tỉnh;
3.2 Thẩm định, trình Giám đốc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;
3.3 Thẩm định, trình Giám đốc cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;
3.4 Thẩm định, trình Giám đốc tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật;
3.5 Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.
4. Về Quyền tác giả, Quyền liên quan
4.1 Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;
4.2 Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương; chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
4.3 Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4.4 Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
5. Về Quảng cáo:
5.1 Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
5.2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;
5.3 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;
5.4 Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).
6. Về Văn học
6.1 Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;
6.2 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.
7. Về Thư viện
7.1 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Thư viện tỉnh thực hiện chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu trong tỉnh theo quy định của pháp luật.
7.2 Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;
7.3 Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
8. Về văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:
8.1 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;
8.2 Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương;
8.3 Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;
8.4 Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;
8.5 Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
9. Quản lý các hội, câu lạc bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của phòng.
10.Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
11. Tổ chức, thực hiện quản lý, hướng dẫn dịch vụ công về lĩnh vực quản lý văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý văn hóa theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý văn hóa đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 6 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

   Điều 15. Chức năng:
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và theo dõi các lĩnh vực về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh
2. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và chống bạo lực trong gia đình;
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;
4. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình, phòng và chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình;
5. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;
6. Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
7. Tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
8. Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
9. Chủ trì, phối hợp tổ chức các lễ hội quy mô cấp tỉnh và hướng dẫn, quản lý các lễ hội trong tỉnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá tại địa phương;
10. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Chịu trách nhiệm kiêm nhiệm Ban chỉ đạo phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh.
11. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, thành phố.
13. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Tổ chức, thực hiện quản lý, hướng dẫn dịch vụ công về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình theo quy định của Pháp luật.
16. Quản lý các hội, câu lạc bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của phòng.
17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 7 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao

   Điều 17. Chức năng:
Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và theo dõi các lĩnh vực về Thể dục, Thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
   Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao trên phạm vi toàn tỉnh.
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Về Thể dục, Thể thao cho mọi người:
1.1 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Thể dục, Thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
1.3 Xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị địa phương tạo điều kiện cho người cao tuổi, khuyết tật, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.
1.4 Xây dựng hệ thống giải thi đấu, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;
1.5 Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;
1.6 Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương pháp rèn luyện sức khỏe các môn thể dục, thể thao dân tộc truyền thống;
1.7 Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;
1.8 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.
2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.
2.1 Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, Kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2.2 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;
2.3 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
2.4 Tổ chức thực hiện, kiểm tra các điều kiện kinh doanh của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
2.5 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết định công nhận trọng tài thể thao, hướng dẫn viên thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
3. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.
4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về Thể dục, Thể thao đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, thành phố.
6. Tổ chức, thực hiện quản lý, hướng dẫn dịch vụ công lĩnh vực về Thể dục thể thao theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
7. Quản lý các hội, câu lạc bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của phòng.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Mục 8 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Quản lý di sản văn hóa

   Điều 19. Chức năng:
Phòng Quản lý di sản văn hóa tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và theo dõi trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nhằm phát huy di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh;
2. Tổ chức, thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;
3. Tổ chức thẩm định, nghiên cứu hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
4. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
5. Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;
6. Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;
7. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
8. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;
9. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;
10. Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;
11. Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;
12. Chủ trì, phối hợp với Phòng tổ chức pháp chế, các phòng và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14. Tổ chức, thực hiện quản lý, hướng dẫn dịch vụ công về lĩnh vực di sản văn hóa.
15. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
16. Hướng dẫn chuyên môn về lĩnh vực di sản văn hoá đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
17. . Quản lý các hội, câu lạc bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của phòng.
18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Điều 21. Trách nhiệm của các phòng thuộc Sở
Trưởng các phòng thuộc Sở căn cứ vào Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong phòng thực hiện Quy định này.
   Điều 22. Sửa đổi, bổ sung quy định
1. Những nhiệm vụ phát sinh mới Giám đốc sẽ căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng để giao chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan để thực hiện.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh thêm nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn báo cáo bằng văn bản gửi về Giám đốc Sở (qua phòng Tổ chức-Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Giám đốc xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

GIÁM ĐỐC         

Nguyễn Mạnh Cường