Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

23/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số cải cách hành chính, Sở Văn hoá và Thể thao triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình thức: Họp cơ quan, lồng ghép với các hội nghị chuyên đề khác, đăng các tin, bài trên cổng thông tin điện tử của Sở: http:// vhtt.ninhbinh.gov.vn về công tác cải cách hành chính, treo băng rôn về khẩu hiệu và nội dung cải cách hành chính.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Phát động cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và áp dụng các sáng kiến, mô hình hay về cải cách hành chính vào hoạt động của cơ quan; thực hiện gắn cải cách hành chính với thi đua khen thưởng.

  1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa kịp thời các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, của ngành, địa phương; đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

- Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế.

- Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

3. Cải cách thủ tục hành chính

-  Thường xuyên tổ chức rà soát các quy định, thủ tục hành chính; kiến nghị UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời đề nghị bãi bỏ  theo quy định đối với các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp.

-  Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo ngành, lĩnh vực, gắn với kiểm tra việc thực hiện theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/12/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

- Rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Bình.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đúng quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Tiếp tục rà soát, phê duyệt đề án vị trí việc làm và thực hiện bố trí viên chức theo vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo.

- Tăng cường công tác quản lý biên chế công chức, viên chức trên cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Công chức, viên chức được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phải đạt được  tiêu chuẩn hạng chức danh, ngạch bậc quy định.

- Triển khai có hiệu quả chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, BHXH ưu đãi người có công theo quy định. Thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng công việc được giao.

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm.

- Thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách.

       - Cơ quan Sở tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo các quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT- BTC- BNV ngày 30/5/2014 về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

       - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự ngiệp công lập.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định mới được ban hành. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Xây dựng chính phủ điện tử, Chính phủ số

-  Tổ chức, triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Thực hiện xây dựng chuyển đổi số trong ngành Văn hóa và Thể thao đi đầu là chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử cho đơn vị Thư viện tỉnh phục vụ cho công tác quản lý thư viện tỉnh; xây dựng ứng dụng quản lý thông tin hiện vật và thực hiện số hóa một số các hiện vật tiêu biểu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm VNPT Office, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, giảm chi phí,  giúp đẩy nhanh tiến độ công việc giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh.

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích./.

 

                                                Phạm Thị Hoa - Phòng Tổ chức- Hành chính