Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 3. Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  tỉnh Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

 Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ đăng ký di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.             

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia(Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa -Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 ;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa -Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Tải biểu mẫu