Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Văn bản

TT Tên Thủ tục Ngày đăng
Danh mục 87 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình danh-muc-87-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 16/01/2019 Chi tiết
92 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 92-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 16/01/2019 Chi tiết
Danh mục 79 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao được thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu Chính công ích danh-muc-79-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-duoc-thuc-hien Danh mục thủ tục Hành chính 14/03/2018 Chi tiết
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 02/01/2018 Chi tiết
Thủ tục Hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 02/01/2018 Chi tiết
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 02/01/2018 Chi tiết
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương thu-tuc-cap-phep-cho-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-tien-hanh-nghien-cuu-suu-tam-di-san-van-hoa-phi-vat-the-tai-dia-phuong Lĩnh vực Văn hóa 09/05/2017 Chi tiết
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. thu-tuc-dang-ky-di-vat-co-vat-bao-vat-quoc-gia Lĩnh vực Văn hóa 09/05/2017 Chi tiết