Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Gia đình

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình và biến động qua từng thời kỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước về gia đình; Thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình làm cơ sở để xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 29/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL về quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018, thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (2008 – 2018) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

Kết quả thực hiện công tác Gia đình năm 2017

Hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác gia đình, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.