Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Gia đình

Kết quả thực hiện công tác Gia đình năm 2017

Hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác gia đình, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban hành Đề cương chi tiết Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 20/7/2015 của Bộ VHTTDL ban hành Đề cương chi tiết Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.