Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Sức lan tỏa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Ninh Bình

(29/12/2017 02:58:51)

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa trong nhân dân

 

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Các hoạt động của Phong trào có chiều sâu, có tác động thiết thực đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp đạt được nhiều kết quả tốt. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật, phòng, chống tội phạm, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào đang phát huy tác dụng; tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Phong trào Xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiếntiếp tục duy trì, phát triển các Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào khuyến học, khuyến tài; phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học công nghệ trong sản suất, kinh doanh; cải cách hành chính; thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới,các cấp chính quyền đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, phát triển đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống; tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; xây dựng văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấpvận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các vùng, miền, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; vận động thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng xã hội học tập. Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ ViệtNam anh hùng.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa: Ban Chỉ đạo Phong trào từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chỉ đạo việc đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn. Kết quả năm 2017, toàn tỉnh có  263.609 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 246.360/281.230, đạt tỷ lệ 87,6%; có 1.490/1679 (đạt 88,74%) làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; có 110/118 (đạt 93,2%) xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

Phong trào xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa công nhân các khu công nghiệpđẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp về Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2017 - 2023; tuyên truyền việc gìn giữ vệ sinh cơ quan sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, ứng xử văn minh, làm việc khoa học, không uống rượu bia buổi trưa các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị; Việc đăng ký, bình xét, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng phong trào ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 731/1083 (đạt 67,5%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Phong trào xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị huy động được nội lực trong cộng đồng, nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường và tham gia giám sát việc triển khai thực hiện ở cộng đồng dân cư… Đến nay, toàn tỉnh có 118/118 xã đăng ký và 81/118 (đạt 68,64%) xã được công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 6/24 (đạt 25%) phường, thị trấn được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có chuyển biến tích cực. Đến nay 100% quy ước, hương ước trên địa bàn có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Cán bộ, công chức địa phương không sử dụng xe công đi đám cưới, đám tang và lễ hội. Nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Về việc cưới, phần lớn các đám cưới được thực hiện theo đúng quy định về Luật Hôn nhân và gia đình, các đám cưới được đăng ký kết hôn, lễ cưới được đơn giản hoá, không rườm rà kéo dài thời gian gây tốn kém; hình thức tiệc trà trong đám cưới đã được áp dụng ở một số địa phương; trong đám cưới không mời thuốc lá; nhiều hủ tục lạc hậu đã được xoá bỏ. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc giảm rõ rệt. Việc tổ chức đưa đón dâu đã thực hiện đúng luật an toàn giao thông và trật tự công cộng. Năm 2017, toàn tỉnh có 6.618/6653 (chiếm 99,47%) đám cưới thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có 5.280/6653 (chiếm 79,36%) đám cưới không mời thuốc lá.

Về việc tang, các đám tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không kéo dài ngày. Việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình, hiện tượng rắc tiền thật, rải vàng mã, tiền âm phủ đã giảm đáng kể. Các nghĩa trang đều được quy hoạch, vị trí đều ở xa khu dân cư, được phân khu hung táng, cát táng riêng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Nhiều đám tang sử dụng vòng hoa luân chuyển và không sử dụng thuốc lá. Năm 2017 đã có 4.790/4.804 (chiếm 99,71%) đám tang thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có 1.236 (chiếm 25,73%) đám tang thực hiện hỏa táng.

Về lễ hội, công tác quản lý lễ hội được quan tâm, việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cơ quan quản lý và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Trên địa bàn tỉnh có 225 lễ hội lớn nhỏ diễn ra thường niên. Các lễ hội được tổ chức trang trọng về phần lễ, văn minh trong phần hội nhưng vẫn đảm bảo tính linh thiêng, truyền thống. Một số nghi thức lễ hội truyền thống được phục dựng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian như thi đấu cờ người, bịt mắt đánh trống, đập niêu, kéo co, đẩy gậy... được tổ chức đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội đều đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, sắp xếp hàng quán khoa học, bố trí bãi đỗ xe, trông giữ phương tiện cho du khách hợp lý, không xâm phạm khuôn viên di tích.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả nhằm phát triển thể chất, tăng tuổi thọ và xây dựng lối sống lành mạnh trong nhân dân, đổi mới, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong trường học, góp phần xây dựng con người Ninh Bình phát triển toàn diện.Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 600 cuộc thi đấu TDTT ở cơ sở, trong đó tiêu biểu là Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng có sự tham gia của 7 huyện, thành phố; có 141/145 (đạt 97%) xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã; số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 29,3%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25,2%; có trên 600 câu lạc bộ TDTT cơ sở. Toàn tỉnh có 610 sân cầu lông (trong đó có 111 nhà tập cầu lông); 125 sân thể thao cơ bản, 445 sân bóng đá, 70 sân quần vợt.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đã vận dụng tốt phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động sức mạnh toàn dân xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2017, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện xây dựng mới 20 Nhà văn hóa, 15 Khu thể thao cấp xã; xây mới 147 Nhà văn hóa, 54 Khu thể thao thôn, phố. Đến nay, toàn tỉnh có 128/145 (đạt 88,28%) xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa, có 118/145 (đạt 81,38%) xã, phường, thị trấn có Khu thể thao; có 1.534/1.679 (đạt 91,36%) thôn có Nhà văn hóa, có 1.036/1.679 (đạt 61,70%) thôn có Khu thể thao; có 93/118 (đạt 78,8%) xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. Trong năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ, giao lưu nghệ thuật quần chúng, chiếu phim, trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật, hiện vật lịch sử, sách báo và các ấn phẩm văn hóa và các giải thể dục thể thao,…Hiện nay, toàn tỉnh có 737 tổ, đội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, tổ chức 3.417 buổi hoạt động, 97 liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ, thu hút 62.240 lượt người xem.

Với những kết quả và thành tích quan trọng đã đạt được, trong năm 2018, để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lí của chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, bản, phố) văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị, doanh nghiệp) văn hóa”, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Gắn việc thực hiện các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các ngành, đoàn thể, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đưa chỉ tiêu việc thực hiện Phong trào vào Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và các chương trình phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và Mặt trận, đoàn thể. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp. Phát huy sự tích cực, chủ động và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Đa dạng hóa nội dung, phương thức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và quan tâm thỏa đáng chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, từ đó thúc đẩy sự phát triển của phong trào văn hóa, văn nghệ, các loại hình câu lạc bộ và phong trào thể thao quần chúng tại địa phương.

Thực hiện công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đúng quy trình, khách quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế nhằm tránh sự chồng chéo và thiếu đồng bộ trong việc triển khai Phong trào./.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào